LẦN 2: Lô số 1: 22 toa xe khách của Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn. Đấu giá 08h30 ngày 05/7/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!