(Lần 2) Lô hàng vật tư thiết bị, công tơ, tài sản cố định bán thanh lý của Công ty Điện lực Quảng Trị Lô số 1: VTTB không có CTNH gồm 136 mục. Đấu giá 14h30 ngày 25/7/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!