lần 2: Lô hàng vật tư thiết bị bán thanh lý của Công ty Điện lực Quảng Trị. Đấu giá 09h00 ngày 14/02/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá