Lần 2: Lô cáp đồng hư hỏng không còn nhu cầu sử dụng của Viễn thông Gia Lai năm 2022. Đấu giá 09h00 ngày 08/8/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!