LẦN 2: Lô cao su 1994 thanh lý năm 2023, diện tích: 60,98 ha của Công ty CP Cao su Công nghiệp. Đấu giá 08h30 ngày 25/5/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá