(LẦN 2) Lô Acquy đã qua sử dụng, hư hỏng các loại của Viễn thông Quảng Trị. Đấu giá 9h30 ngày 07/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá