(Lần 2): Lô 74 toa xe thanh lý của Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!