Lần 2: Lô 2: Vật tư thiết bị thanh lý thuộc chất thải nguy hại của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai. Đấu giá 10h00 ngày 17/02/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá