(Lần 2): Lô 2: Tài sản có liên quan đến CTNH (mã 160113, 170304, 160112, 170203): gồm 49 mục là VTTB và TSCĐ hư hỏng, kém, mất phẩm chất đã có quyết định thanh lý của Công ty Điện lực Đắk Lắk. Đấu giá 08h30 ngày 18/10/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá