Lần 2: Lô 1: Vật tư thiết bị thanh lý không thuộc chất thải nguy hại của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai. Đấu giá 08h30 ngày 17/02/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không đủ điều kiện tổ chức cuộc đấu giá