LẦN 2: Lô 1 – Tài sản tại Nhà máy hóa chất Biên Hòa, Nhà máy hóa chất Tân Bình 2, Nhà máy hóa chất Đồng Nai, Văn phòng Công ty tại Quận 1 của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không đủ điều kiện tổ chức cuộc đấu giá