(Lần 2): Lô 1 gồm 179 mục VTTB, công tơ, TSCĐ không có CTNH của Công ty Điện lực Quảng Trị. Đấu giá 09h30 ngày 25/01/2024.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!