LẦN 2: Lô 1-Bình Accu hư hỏng, máy điều hòa các loại (có CTNH) của Viễn thông Đắk Lắk.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!