Lần 2: Gói 6: Xe ô tô 7 chỗ Mitsubishi, Biển kiểm soát 51F-426.90 của Chi nhánh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam – Công ty Thương mại Miền Nam. Đấu giá 14h15 ngày 12/9/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá