LẦN 2: Gói 5-VTTB, CCDC có liên quan đến chất thải nguy hại của Công ty Điện lực Bình Dương.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!