LẦN 2: Gói 4-Tài sản khác không có liên quan đến chất, thải nguy hại của Công ty Điện lực Bình Dương. Đấu giá 09h30 ngày 25/03/2024

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá