Lần 2: Gói 2: TSCĐ, VTTB thu hồi là chất thải nguy hại của Công ty Điện lực Nam Từ Liêm.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!