LẦN 2: Gói 1 – Tài sản, VTTB thu hồi chờ thanh lý, không cần dùng của Điện lực Trà Vinh. Đấu giá 08h30 ngày 26/5/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá