LẦN 2: Gỗ cây keo rừng trồng của Ban Quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng. Đấu giá 08h30 ngày 13/10/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!