Lần 2: Gỗ cây keo rừng trồng của Ban Quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng. Đấu giá 08h30 ngày 10/4/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá