LẦN 2: Đồng hồ nước phế thải, vật tư, tài sản, công cụ dụng cụ, thiết bị không còn sử dụng của Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn

Cuộc đấu giá đã kết thúc!