Lần 2: Cáp đồng hư hỏng không còn sử dụng của Viễn thông Bến Tre. Đấu giá 14h00 ngày 17/11/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!