Lần 2: Các thiết bị văn phòng (theo nguyên trạng của thiết bị) của Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!