LẦN 2: Bình accu hư hỏng không còn sử dụng của Viễn thông Trà Vinh đợt 2 năm 2023 (Có CTNH).

Cuộc đấu giá đã kết thúc!