LẦN 2: 271,565 ha cao su thanh lý tái canh năm 2024 của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum. Đấu giá 08h30 ngày 02/02/2024

Cuộc đấu giá đã kết thúc!