(Lần 2): 02 xe ô tô thanh lý của Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC. Đấu giá 09h00 ngày 28/3/2024

Cuộc đấu giá đã kết thúc!