LẦN 2: 01 lô cáp đồng không còn sử dụng của Viễn thông Bạc Liêu. Đấu giá 14h00 ngày 11/7/2024

Cuộc đấu giá đã kết thúc!