LẦN 10: Đấu giá theo thủ tục rút gọn: Gỗ cây keo rừng trồng của Ban Quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!