Kho hàng bao gồm Máy móc thiết bị và hàng hóa bị tổn thất do mưa lụt của Công ty TNHH Kỹ thuật – Dịch vụ STD&T. Đấu giá rút gọn lúc 9h ngày 09/11/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá