Hệ thống thang cuốn (01 thang lên, 01 thang xuống) của Công ty Quản lý tài sản Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân Đội.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!