Gói số 3: Cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Tổng công ty 15. Đấu giá 16h ngày 14/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!