Gói số 2: Cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Tổng công ty 15. Đấu giá 15h15 ngày 14/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!