Gói số 1: Vườn cây cao su thanh lý năm 2023 của Công ty TNHH MTV Bò Sữa TP.HCM

Cuộc đấu giá đã kết thúc!