Gói 5: VTTB, CCDC có liên quan đến chất thải nguy hại của Công ty Điện lực Bình Dương.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá