Gói 4 – TSCĐ (máy biến áp) của Công ty Điện lực Bình Dương. Đấu giá 15h00 ngày 11/11/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!