Gói 4: Phà T100 của Khu Quản lý đường bộ IV.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không đủ điều kiện tổ chức cuộc đấu giá