Gói 3: Xe Toyota Inova. Biển kiểm soát: 52U-9071 của Công ty cổ phần Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!