Gói 3: Tài sản khác có liên quan đến chất thải nguy hại của Công ty Điện lực Bình Dương.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!