Gói 3 – Công xa (Xe ô tô) của Công ty Điện lực Bình Dương. Đấu giá 14h00 ngày 11/11/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!