Gói 2: Xe Toyota Altis. Biển kiểm soát: 50KT-003.94 của Công ty cổ phần Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!