Gói 2: Vườn cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.HCM. Đấu giá ngày 10/12/2021

Cuộc đấu giá đã kết thúc!