Gói 2 – VTTB, CCCDC ứ đọng, kém, mất phẩm chất của Công ty Điện lực Bình Dương. Đấu giá 09h30 ngày 11/11/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!