Gói 2 – Tài sản, VTTB thu hồi chờ thanh lý, không cần dùng (có chất thải nguy hại) của Công ty Điện lực Trà Vinh. Đấu giá 10h00 ngày 30/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá