Gói 2 – Tài sản, VTTB thu hồi chờ thanh lý, không cần dùng (có chất thải nguy hại) của Điện lực Trà Vinh. Đấu giá 10h15 ngày 25/4/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá