Gói 2: Tài sản khác không có liên quan đến chất thải nguy hại của Công ty Điện lực Bình Dương.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!