Gói 2: Quyền thuê phòng học của Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải ĐG ngày 26/11/2021

Cuộc đấu giá đã kết thúc!