Gói 2: Phà A100 của Khu Quản lý đường bộ IV.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!