Gói 1 – Vườn cây Cao su thanh lý năm 2022 của Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.Hồ Chí Minh. Đấu giá 13h30 ngày 30/11/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!