Gói 1 – Tài sản, VTTB thu hồi chờ thanh lý, không cần dùng của Công ty Điện lực Trà Vinh. Đấu giá 08h30 ngày 30/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá