Gói 1: Phà L100 của Khu Quản lý đường bộ IV

Cuộc đấu giá đã kết thúc!